Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
v1 dd 20-11-2019
1. Voorwerp

Table Request is een initiatief van Bizarre BVBA waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Beekveldstraat 30/1, BE-9300 Aalst en als BTW-nummer BE 0429.133.641 heeft, verder Table Request genoemd. Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Table Request op www.tablerequest.be, verder Table Request genoemd. De gebruiker (zij het in hoedanigheid van bezoeker en/of publicerend bedrijf) van Table Request wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. Table Request behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op Table Request en zal automatisch van kracht worden dertig

2. Aansprakelijkheid

Table Request kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op Table Request. Dit geldt zowel voor informatie die door Table Request zelf op de site werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (bezoekers en adverteerders). Incorrecte gegevens of tekortkomingen op Table Request geven geen recht op een financiële compensatie. Table Request is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Table Request biedt tablerequest.be uitdrukkelijk aan 'zoals ze is'. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Table Request kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem. Table Request is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Table Request oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Table Request de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Table Request en de eigenaars van deze sites. De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. Table Request behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

3. Intellectuele eigendom en copyright

Horrecakassa®, Table Request® en Bizarre Software® zijn geregistreerde merken van Bizarre BVBA. Deze termen en grafische elementen zoals logo's eigen hieraan mogen enkel gebruikt worden in referentie naar oplossingen en websites van Bizarre BVBA. De adresgegevens van bedrijven zijn ofwel geplaatst door de bedrijven zelf ofwel opgenomen in de selectie door Table Request en verzameld via publieke gegevensbronnen zoals Google en derhalve ook geen eigendom van Table Request. Extra gegevens die gepubliceerd worden door (zoals bv beschrijving, foto's) en over bedrijven (zoals bv feedbacks) beschouwen wij als eigendom van de bedrijven zelf. Deze gegevens mogens dus enkel gebruikt worden mits expliciete toestemming van het bedrijf in kwestie zelf.

4. Privacyregeling en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bekijk hiervoor onze algemene privacy voorwaarden

5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Table Request heeft als enige doel het uitbouwen van een gebruiksvriendelijk reserverings-platform waarbij de gebruiker volledige controle over en inzage heeft in zijn eigen gegevens en hij/zij enkel de informatie ontvangt waarvoor hij/zij expliciet gevraagd heeft. Indien u op een bepaalde manier als gebruiker ervaart dat deze doelstelling niet gehaald wordt, dan vragen wij u uw klacht te formuleren naar abuse@bizarresoftware.be

Meer dan alleen een reserveringssysteem. Met de managementoplossing van Table Request worden je dagelijkse taken makkelijker, zodat je je volledig op je gasten kunt concentreren.

Contact

Beekveldstraat 30/1
9300 Aalst

Tel.: +32 477 30 31 70